Pomáhame spoločnostiam medzinárodne rásť

SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER je záujmové združenie právnických osôb. Členmi sú spoločnosti poskytujúce služby v oblasti podnikania, práva, financií a ľudských zdrojov, ktoré si vytvorili kontakty s výskumnými a vývojovými inštitúciami. Aj vďaka svojim kontaktom a medzinárodnej spolupráci vedia reagovať na nové trendy a prinášať nové impulzy ako aj nové možnosti riešenia s ohľadom na súčasnú celosvetovú situáciu (pandémiu). Samy tým prispievajú k svojmu rozvoju, zvyšujú svoju pridanú hodnotu a čo je veľmi dôležitým aspektom, tieto nové poznatky prezentujú smerom von. SBIC vznikla na základoch neziskovej organizácie Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI, pôsobiacej na Slovenskom trhu už viac ako 5 rokov.

SBIC bolo založené podľa ustanovenia § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka a fungujúcim v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Sídlom je Švermova 6971/51A, Banská Bystrica 974 04.

Združenie vzniklo v reakcii na snahu jej členov o vytvorenie podmienok pre riadenú a cieľavedomú činnosť v rámci podnikateľského prostredia, ktorá povedie k rozvoju úspešného a efektívneho podnikania členských a partnerských organizácií.

Hlavný cieľom SBIC je podpora členov v rámci spolupráce priemyslu, výskumu a verejných orgánov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti  svojich členov prostredníctvom inovácií.

SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER je certifikovaným klastrom

SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER  je klastrová organizácia v oblasti priemyslu a služieb, zaregistrovaná na platforme priemyselných klastrov European Cluster Collaboration Platform. V decembri 2021 získal SBIC bronzovú pečať excelentnosti (Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence).

Dizajn bez názvu (3)

SME Booster and Innovations Cluster