Ciele klastraNaša vízia

Vybudovať platformu pre spoluprácu medzi organizáciami pôsobiacimi v službách, hospodárskymi subjektmi (priemyselné podniky), vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami výskumu a vývoja. Vybudovať aktívnu a kooperatívnu sieť s rozvinutou špecializovanou odbornosťou, inovatívnymi prispôsobenými službami, zdrojmi a zručnosťami, sieť podporujúcu prenos poznatkov a inovácií, stimulujúcu inovačné aktivity a internacionalizáciu,  poskytujúcu špecializovanú  podporu rastu nielen svojim členom, ale aj partnerským organizáciám.

Chceme vybudovať a rozvíjať funkčnú klastrovú organizáciu, ktorej členovia a partneri fungujú na princípe vzájomnej dôvery, solidarity a spolupráce v snahe ochraňovať oprávnené a zákonné záujmy svojich členov. Stať sa dôveryhodným partnerom pre všetkých členov, ale aj regionálne autority z odbornej sféry či štátnej správy.

Naša misia

Prepájanie podnikania s vedou a vzdelávaním, podpora zavádzania a využitia inovatívnych poznatkov a nových technológií v podnikateľskej sfére, ale aj podpora medzinárodného rastu členských a partnerských organizácií prostredníctvom siete aktérov, umožňujúcich výmenu informácií, prenos poznatkov a inovatívnych riešení, stimulujúcich inovačné činnosti a internacionalizáciu.

SME Booster and Innovations Cluster